null

Giờ đây, bạn có thể ngăn khách truy cập gửi địa chỉ email rác. Điều này giúp đảm bảo rằng khách truy cập gửi email thực và có thể nhận được email trả lời.